Modified Navigation Menu
Mobirise Website Builder

V okviru Zavoda Jelša poteka program zaposlitvene rehabilitacije, za katerega smo pridobili koncesijo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in program socialna vključenost. Uspešno sodelujemo z Zavodom RS za zaposlovanje, Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, z Občino Jesenice, Centri za socialno delo, povezujemo se z zdravstveno službo.

Naše delo je konkretno individualno delo s posameznikom, prilagojeno njegovim specifičnim potrebam in zahtevam. Poseben poudarek pri našem delu namenjamo tesnemu povezovanju z delodajalci ter vzpostavitvi aktivne mreže, ki omogoča ne le pridobivanje delovnih izkušenj na različnih delovnih mestih temveč tudi pripomore h kar najustreznejšemu načrtu poklicne kariere posameznika.

Poslovni sistem

Mobirise Website Builder
BZ d.o.o.

Grablovičeva ulica 1
1000 Ljubljana

Mobirise Website Builder
Zavod Jelša, zavod
Center za izobraževanje, usposabljanje in rehabilitacijo


Cesta železarjev 8
4270 Jesenice

Mobirise Website Builder
Zaposliteveni center Jelša, zavod

Zavod za usposabljanje in zaposlovanje invalidov

Cesta železarjev 8
4270 Jesenice

Mobirise Website Builder
Zaposliteveni center List, zavod
Zavod za usposabljanje in zaposlovanje invalidov


Tavčarjeva ulica 41
4000 Kranj

Programi

Zaposlitvena rehabilitacija
Socialna vključenost
Proizvodna dejavnost

Zaposlitvena rehabilitacija

Mobirise Website Builder

Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov definira zaposlitveno rehabilitacijo kot storitve, ki se izvajajo s ciljem, da se invalid usposobi za ustrezno delo, se zaposli, zaposlitev zadrži in v njej napreduje ali spremeni svojo poklicno kariero. S tem zakon daje možnost, da se storitve zaposlitvene rehabilitacije izvajajo tako za brezposelne kot za zaposlene invalide.

Posamezne storitve zaposlitvene rehabilitacije se lahko izvajajo v postopkih za uveljavljanje pravic po drugih predpisih oziroma kot podporne storitve pri izvajanju poklicne rehabilitacije po drugih predpisih.

Osnovni pogoj za izvajanje storitev zaposlitvene rehabilitacije je ustanovitev strokovnega tima, ki vse storitve zaposlitvene rehabilitacije vodi, usklajuje in evalvira na timskih sestankih. Posamezne storitve zaposlitvene rehabilitacije izvajajo člani strokovnega tima v skladu s sprejetimi standardi storitev.

Invalida, uporabnika storitev, je potrebno obravnavati kot enakovrednega člana v procesu rehabilitacije z namenom, da se mu omogoči pripadnost, soudeleženost in soodgovornost v rehabilitacijskem procesu.

V programe zaposlitvene rehabilitacije nam osebe napotujejo strokovni delavci Zavoda RS za zaposlovanje in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.

Več >>

Socialna vključenost

Mobirise Website Builder

Program socialne vključenosti izvajamo že od leta 2008 – za osebe, katerih delovna učinkovitost je tako zmanjšana, da niso zaposljivi niti v rednem delovnem okolju, niti v zaposlitvenem centru, saj znaša pod 30%.

V tem programu sodeluje do 15 udeležencev, ki se trudijo opravljati različne naloge po svojih najboljših močeh. Delno izvajajo pomožna dela v proizvodnji, delno pa se ukvarjajo s kreativnimi dejavnostmi. V program se vključujejo prostovoljno, vsi pa imajo željo po delu, po tem, da naredijo nekaj koristnega.

Več >>

Proizvodna dejavnost

Mobirise Website Builder

V letu 2004 smo navezali stik z različnimi podjetji v regiji. Po obdobju preizkušanja delovnih potencialov zaposlenih uspešno sodelujemo z več podjetji. Uspešnost sodelovanja ocenjujemo na podlagi stalnosti posla, povečanega obsega dela in povratnih informacij.

Poslanstvo

Kljub oviram živeti polno življenje.
Ustvarjanje primernega delovnega okolja, ki ob ustrezni strokovni pomoči omogoča težje zaposljivim in invalidom ponovno vključitev v aktivno življenje.

Vizija

Postati zavod, ki je v lokalnem okolju prepoznan kot most med delodajalci, težje zaposljivimi in invalidom.

Vrednote

Sodelovanje in zaupanje je temelj za spoštljiv odnos do naših uporabnikov storitev, delodajalcev, naročnikov in financerjev

Kvaliteta storitev pomeni upoštevanje standardov in normativov, celostna obravnava

Odgovornost – vzbuditi odgovornost do samega sebe in do razreševanja lastne situacije

Človečnost – občutljivost in razumevanje strokovnih delavcev do uporabnikov storitev

Ažurnost – omogočiti čim hitrejšo ureditev statusa

Ukrepanje – premostitev situacijskih ovir

Politika kakovosti

Vodstvo zavoda se zavezuje, da bo dolgoročno sledilo viziji in dosegalo postavljene cilje. Pri tem bo uveljavljalo kulturo zavoda, ki temelji na sodelovanju in zaupanju, premagovanju ovir in nenehnih izboljšavah. Naravnanost tako vodstva kot tudi zaposlenih je v skrbi za izpolnjevanje zakonov, odredb in predpisov, ki jih od nas zahteva družba in prevzeti standardi.

EQUASS
EQUASS

EQUASS (European Quality in Social Services) je večnivojski sistem kakovosti za področje izvedbe socialnih storitev, kamor med drugim spada tudi rehabilitacija. Razvila ga je Evropska platforma za rehabilitacijo - EPR, ki združuje 27 evropskih rehabilitacijskih ustanov. 

Kontakt

ZAVOD JELŠA
Center za izobraževanje, usposabljanje in rehabilitacijo

Matična številka: 1732480000
Davčna številka: SI 21829853

Telefon

04/583 56 10

Naslov

Cesta železarjev 8, 4270 Jesenice

Uradne ure

8:00 - 15:00

Zavod Jelša, ZC Jelša

ZC List

Kontaktni obrazec